| Home | About ASPGC | Genome SequencingFunctional Genomics | Links | Documents
  Documents / Publication / Protocol / Workshop Documents
 

Documents

 

 • Publication

  • Characterization of a 10 cM region of rice chromosome 5

   By Teh-Yuan Chow, Ya-Ting Chao, Su-Mei Liu, Hong-Pang Wu, Mu-Kuei Chu, Ching-San Chen, Yue-Ie C. Hsing*
   Bot. Bull. Acad. Sin. 42:159-166, 2001

  • TEOS1, a novel transposable element family from Oryza sativa

   By Ya-Ting Chao, Chun-Lin Su, Teh-Yuan Chow, Pei-Fang Lee, Chun-I Chung, Jiann-Jang, Huang, Su-Mei Liu, Yue-Ie C. Hsing*
   Bot. Bull. Acad. Sin. 44:1-11, 2003

  • Rice mutant resources for gene discovery

   Hirohiko Hirochika, Emmanuel Guiderdoni, Gynheung An, Yue-ie Hsing, Moo Young Eun, Chang-deok Han, Narayana Upadhyaya, Srinivasan Ramachandran, Qifa Zhang, Andy Pereira, Venkatesan Sundaresan and Hei Leung
   Plant Mol Biol 54, 325-34, 2004

  • The map-based sequence of the rice genome

   By International Rice Genome Sequencing Project
   Nature 436, 739-800, 2005

  • GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1 encodes a soluble receptor for gibberellin

   By Miyako Ueguchi-Tanaka, Motoyuki Ashikari, Masatoshi Nakajima, Hironori Itoh, Etsuko Katoh, Masatomo Kobayashi, Teh-yuan Chow, Yue-ie C. Hsing, Hidemi Kitano, Isomaro Yamaguchi and Makoto Matsuoka
   Nature 437, 693-698, 2005

  • A fine physical map of the rice chromosome 5

   By Chia-Hsiung Cheng, Mei-Chu Chung, Shu-Mei Liu, Shi-Kuang Chen, Fang-Yi Kao, Shu-Jen Lin, Shin-Hsin Hsiao, I-Chieh Tseng, Yue-Ie C. Hsing, Hong-Pang Wu, Ching-San Chen, Jei-Fu Shaw, Jianzhong Wu, Takashi Matsumoto, Takuji Sasaki, Hong-Hwa Chen, and Teh-Yuan Chow
   Mol Genet Genomics 274, 337-45, 2005

  • An integrated map of Oryza sativa L. chromosome 5

   By Fang-I Kao, Yueh-Yun Cheng, Teh-Yuan Chow, 4, Hong-Hwa Chen, Shu-Mei Liu, Chia-Hsiung Cheng and Mei-Chu Chung
   Theor Appl Genet Dec 20: 1-12, 2005